Zásady ochrany osobních údajů

Obecná pravidla pro nakládání s osobními údaji

1. Správce osobních údajů

  • Správce osobních údajů: název: SUAS Lab s.r.o., IČ 17630983, se sídlem Staré náměstí 69, 35601 Sokolov (dále jen „správce“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Kontakt na pověřence GDPR: valjentova@suas.cz
  • Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů), nařízení EU a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnic e 95/46/ES (dále jen nařízení GDPR). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
  • Správce tyto o údaje shromažďuje i prostřednictvím svých webových stránek na adrese: https://suas-lab.cz (dále jen internetové stránky)
  • Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2. Zpracovávané údaje

2.1. Správce je oprávněn zpracovávat následujících osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje

2.2. Jednotlivými účely zpracování se míní:

 • plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správce vzniklý na základě objednávky, registrace, uzavřené smlouvy, přihlášky účasti v soutěži apod.
 • Zasílání obchodních sdělení, produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (emailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru.
 • účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy.
 • personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu shlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby nabízet Vám relevantní obsah.
 • zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statistických zjištění preferencí zákazníka.
 • oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme zkvalitňovat své služby případně poskytovat nové a lepší služby; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájem ke také zpracování pro účely zamezení podvodu jako posuzování rizikovosti uzavření smlouvy, přímý marketing (nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání příslušným orgánům, zajištění bezpečnosti sítě a informací, apod.
 • plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a jiným orgánům veřejné moci, apod.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení poptávky/objednávky, provedení obchodu, zařízení služby, apod. Dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.
  • Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé údaje automatizovaně např. pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1 Pokud jsme získali souhlas se zpracováním osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

 • poptávka služeb
 • poptávka cenových nabídek

4. Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoli uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informace je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením čl. 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování u našeho pověřence GDPR.
 • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy.
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a správci, ve strukturovaném, běžně používané a strojově čitelném formátu, blíže viz. článek 20 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem lomeno důvod pro zpracování, který převažuje nad vaším zájmem, právy nebo svobodami.
 • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.