Měření imisí / venkovního ovzduší

Měřicí skupina je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

V této oblasti nabízíme měření těchto analytů:

  • oxid siřičitý
  • oxidy dusíku
  • oxid uhelnatý
  • polétavý prach frakce PM10
  • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
  • kovy (As, Be, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn)
  • aromatické a chlorované uhlovodíky (BTEX, CLU)

 

Příloha osvědčení o akreditaci ČIA
pdf