Odběry a rozbory vod, příprava a rozbor vodného výluhu

Zkušební laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360

V této oblasti nabízíme:

Akreditované odběry a rozbory

Odběry a rozbory povrchové, podzemní a odpadní vody a rozbory technologické, pitné vody a vodného výluhu. Zaměstnanci laboratoře jsou držitelé certifikátu „Manažer vzorkování“, kterým se potvrzuje zvládnutí znalostí z oblasti právních předpisů, obecných základů vzorkování a tvorby plánu odběru vzorků vod dle požadavku certifikačního orgánu Česká společnost pro jakost.

Chemický rozbor vod a vodného výluhu

 •  acidita (ZNK4.5 a ZNK 8.3), alkalita (KNK4.5 a KNK 8.3), tvrdost, chloridy, sírany,
  dusitany, dusičnany, amonné ionty, formy dusíku, fluoridy, ortofosforečnany, celkový fosfor,
  pH, rozpuštěné látky (RL 105, RL 550, RAS), nerozpuštěné látky (NL 105, NL 550),
  chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr, CHSKMn), biochemická spotřeba kyslíku (BSK),
  anionaktivní tenzidy, kyslík, teplota, celkové a snadno uvolnitelné kyanidy, konduktivita
  (vodivost), formy oxidu uhličitého
 •  kovy: berylium, cín, chrom, kadmium, kobalt, mangan, měď, molybden, nikl, olovo, thalium,
  vanad, zinek, stříbro, sodík, draslík, železo, baryum, arsen, antimon, selen, rtuť, lithium,
  hliník, hořčík, vápník.
 • organické znečištění: uhlovodíky C10-C40, jednosytné fenoly (fenolový index), polycyklické
  aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB), aromatické a chlorované
  uhlovodíky (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, chloroform, 1,2-dichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethen, tetrachlorethen, chlorbenzen) a organické halogeny (AOX)

Neakreditované odběry a rozbory

 •  odběry: technologické a pitné vody  rozbory: ORP, absorbance, barva, celkový a volný chlor, solnost, oxid křemičitý, senzorické analýzy (chuť, pach)

Subdodavatelské rozbory

 •  chloritany, chlorečnany, bromičnany, DOC, TOC, bor, organochlorové pesticidy (aldrin,
  dieldrin, 4,4-DDT a další), trihalogenmetany (THM), rozšířený rozbor chlorovaných
  uhlovodíků, huminové látky, šestimocný chrom, NEL (ropné látky), extrahovatelné látky
  (EL), zákal
 •  Mikrobiologický a biologický rozbor (intestinální enterokoky, Escherichia coli, Clostridium
  perfringens, koliformní bakterie, Legionella species, Pseudomonas aeruginosa, počty kolonií
  při 22°C a při 36°C, mikroskopický obraz – abioseston, počet organismů, živé organismy)
 •  dále dle požadavku zákazníka

 

Laboratoř může na váš požadavek v rámci objednávky bezplatně vystavit formou přílohy k Protokolu o zkoušce také vyjádření o shodě s limity dle platné legislativy.

Pro více informací nebo pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.

Příloha osvědčení o akreditaci ČIA
pdf
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.