Autorizované měření emisí

Měřicí skupina je autorizovaná MŽP pro měření emisí dle Zákona č. 201/2012 Sb. a je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

Rozsah autorizace / akreditace

 • tuhé znečišťující látky
 • oxid siřičitý
 • oxidy dusíku
 • oxid uhelnatý
 • oxid uhličitý
 • kyslík
 • kovy
 • plynné anorganické sloučeniny chloru
 • plynné anorganické sloučeniny fluoru (rozbor formou subdodávky)
 • organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)
 • organické plyny a páry (identifikované)
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
 • odběr vzorků PAH, PCB a PCDD/ PCDF (rozbor formou subdodávky)
 • měření stavových veličin (vzduchotechnické parametry) a vlhkosti plynu

Autorizované měření emisí

Měřené zdroje

Nejčastěji jsou našimi zákazníky požadována měření těchto zdrojů:

 • spalovací zdroje, spalující plynná, kapalná nebo pevná paliva (uhlí, koks, alternativní paliva,
  biopaliva), zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně, spalující zemní plyn, lehký topný olej, bioplyn, LPG;
 • technologie, které emitují těkavé organické látky, např. lakovny, tiskárny,
  ostatní zdroje typu: zpracování dřeva-truhlárny; výroba a zpracování kovů – tavení kovů;
 • povrchová úprava kovů – galvanovny, tryskání; výroba skla a porcelánu; kamenolomy;
 • obalovny živičných směsí

 

Zdroj měření emisí

 

Pro více informací nebo pro vytvoření nabídky nás neváhejte kontaktovat.

Osvědčení o autorizaci
pdf
Příloha osvědčení o akreditaci ČIA
pdf
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.