Odběry a rozbory odpadů, zemin, kalů, vedlejších energetických produktů a ostatních výrobků z těchto matric

Zkušební laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

V této oblasti nabízíme:

Akreditované odběry a rozbory odpadů, zemin, kalů a vedlejších energetických produktů (VEP) a rozbory ostatních výrobků z těchto matric.
Zaměstnanci laboratoře mají dlouholetou praxi a zkušenosti a jsou držitelé certifikátu „Manažer vzorkování“, kterým se potvrzuje zvládnutí znalostí z oblasti právních předpisů, obecných základů vzorkování a tvorby plánu odběru vzorků odpadů dle požadavku certifikačního orgánu České společnosti pro jakost.

Samozřejmostí je s vámi jako zákazníky probrat vaše požadavky na odběr a rozbory s tím, že jsme schopni vám poradit ohledně platných legislativních požadavků a nabídnout vám odpovídající řešení. Vzorky k rozboru nám můžete také po předchozí domluvě zaslat přepravní službou v rámci celé České republiky.

 •  organické znečištění: uhlovodíky C10-40, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH),
  polychlorované bifenyly (PCB), celkový organický uhlík (TOC), celkový uhlík (TC),
  celkový anorganický uhlík (TIC), extrahovatelné organické halogeny (EOX) a
  adsorbovatelné organické halogeny (AOX), benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny (BTEX),
  trichlorethen (TCE) a tetrachlorethen (PCE).
 •  anorganické znečištění: berylium, cín, chrom, kadmium, kobalt, mangan, měď, molybden,
  nikl, olovo, thalium, vanad, zinek, stříbro, sodík, draslík, železo, baryum, arsen, antimon,
  selen, rtuť, lithium, hliník, hořčík, vápník, křemík, spalitelný chlor a fluor
 •  sušina, zbytek po žíhání, vlhkost
 • silikátové rozbory anorganických vzorků, chemické rozbory popela (úsady, škvára, popílek: oxidy sodíku, draslíku, fosforu, titanu, síry, vápníku, hořčíku, železa, manganu, hliníku a křemíku)

Akreditované odběry a rozbory odpadů

 

Neakreditované rozbory

 •   pH, kyanidy, fenoly, nasákavost popílku

Neakreditované rozbory

Subdodavatelské rozbory

 •  ekotoxicita, bor, NEL (ropné látky), šestimocný chrom
 •  dále dle požadavku zákazníka

Subdodavatelské rozbory

Upozorňujeme na skutečnost, že dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. smí provádět odběr vzorku pouze osoba odborně způsobilá pro provádění a řízení vzorkování odpadu s personálním certifikátem. Laboratoř může na váš požadavek v rámci objednávky bezplatně vystavit formou přílohy k Protokolu o zkoušce také vyjádření o shodě s limity dle platné legislativy.

Pro více informací nebo pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.

Příloha osvědčení o akreditaci ČIA
pdf
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.