Další služby

Další služby, které by vás, jako zákazníky, mohly zajímat

SUAS Lab s.r.o. je schopna vám vystavit také Vyjádření o shodě se specifikací s příslušnými limitními ukazateli.

 •  Vody: rozbory dle Vyhlášky 252/2004 (pitné, teplé vody), Zákona 254/2001 (vodní zákon),
  Nařízení vlády 57/2016 (odpadní vody), Nařízení vlády 401/2015 (povrchové vody, odpadní
  vody), Nařízení vlády 71/2003 (rybníky), ČSN 757143 (závlahové vody)
 • Odpady, zeminy, kaly: V souladu se Zákonem o odpadech 541/2020 Sb. rozbory dle Vyhlášky
  273/2021Sb. (výluhy, odpady, kaly, půdy, biologicky rozložitelné odpady), Vyhlášky
  8/2021Sb. (výluhy pro H15), Vyhlášky 257/2009 (sedimenty), Vyhlášky 474/2000 (hnojiva)
 •  Tuhá paliva: rozbory dle Vyhlášky 415/2012 (tuhá paliva), Zákona 695/2004 (skleníkové
  plyny), Vyhlášky 383/2012 (skleníkové plyny), Zákona 44/1998 (horní zákon), ČSN EN ISO
  17225-4 (třídy tuhých biopaliv)
 • Kapalná paliva: rozbory dle ČSN EN 590+A1 (motorová nafta)
 • Rizikové faktory: rozbory dle Nařízení vlády 361/2007 (ochrana zdraví při práci)

Další služby, které by vás, jako zákazníky, mohly zajímat

 • Pro lepší orientaci ve výsledcích laboratorních rozborů vydáváme jako přílohu protokolu také vyhodnocení výsledků, kde porovnáváme zjištěné hodnoty s limitními hodnotami určenými aktuálními legislativními předpisy, viz výše. Toto vyhodnocení poskytujeme na vyžádání a bezplatně. Po dohodě je možné provést individuální vyhodnocení výsledků i vůči limitům určeným zákazníkem (Rozhodnutí atd.).
 • Sledujeme aktuálně vydanou legislativu v oblasti naší působnosti, tímto poskytujeme vám, našim zákazníkům jistotu, že naše služby splňují veškeré platné legislativní požadavky.
 • Jsme schopni na základě vašeho požadavku zajistit export výsledků analýz pitných vod do databáze PiVo přímo z laboratoře
 • Naší velkou výhodou je možnost přijímání vzorků nepřetržitě 24h/7dní  v budově laboratoří po předchozím upozornění, viz naše kontakty
 • Vámi dodané vzorky skladujeme dle interních a legislativních pravidel a následně je likvidujeme po uplynutí záložní doby v souladu s legislativou
 • Pro jednorázovou orientační kontrolu pracovního prostředí např. v případě havárie nebo bezpečnosti vstupu do uzavřených prostor a šachet, má laboratoř k dispozici přenosné analyzátory pro měření koncentrace oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, amoniaku, kyslíku, fenolu, benzenu, metanu, sulfanu
 • V případě, že nejsme schopni vaší poptávce vyhovět, rádi vám poradíme, které laboratoře jsou na vámi požadované zkoušky zavedené

Pro více informací nebo pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.

 

 

 

 

 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.